background
background
background
background

Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

1.1 De algemene voorwaarden van ESCAPEROOM ANTWERP zijn van toepassingop alle overeenkomsten die met haar worden afgesloten, bij uitsluiting van elkeandere.
1.2 ESCAPEROOM ANTWERP is de handelsbenaming en het merk voor deactiviteiten die verband houden met de uitbating van escaperooms en dit binnen de B.V. SILVERRNA, met zetel te 2980 Zoersel, Herentalsebaan 47, ondernemingsnummer 0507.898.829.1.3 De klant/deelnemer zal alleszins door het boeken van en/of deelnemen aan deescaperoom en/of betaling van de deelnameprijs geacht worden kennis te hebbengenomen van deze Algemene Voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

2. Reserveren:

2.1 De klant kan de escaperoom reserveren via de reservatiepagina op de websitewww.escaperoomantwerp.be.
2.2 Door de escaperoom te reserveren zal de klant geacht worden akkoord te gaanmet de Algemene Voorwaarden.2.3 Elke reservatie is pas definitief nadat de volledige deelnameprijs op voorhandwerd betaald. Deze deelnameprijs is forfaitair en geldt per spel, ongeacht hetaantal deelnemers, zelfs wanneer er minder deelnemers zouden zijn dan waarvoormen heeft gereserveerd.

3. Veiligheid:

3.1 Omwille van veiligheidsredenen is deelname beperkt tot groepen van maximaal 6personen. Voor grotere groepen wordt aangeraden om een tweede reservatie temaken. De eerste groep kan na hun deelname live toekijken via een scherm hoe detweede groep het ervan af brengt.
3.2 Elke deelnemer mag ten allen tijde de kamer verlaten, maar dit vertrek isdefinitief. Terugkeren is niet toegestaan. De teamgenoten kunnen wel zonderprobleem verder spelen.
3.3 Kinderen vanaf 10 jaar zijn toegelaten op voorwaarde dat ze door minstens 1meerderjarige deelnemer worden begeleid. Ook hier geldt dat wanneer kinderende kamer voortijdig zouden verlaten (bv. omdat ze schrik zouden hebben) er geenaanspraak op gehele of gedeeltelijke terugbetaling kan gemaakt worden.
3.4 Om de escaperoom te spelen is een kleine fysieke inspanning vereist. Om dezereden is de escaperoom minder geschikt voor deelnemers die slecht te been zijn,of andere fysieke (bv. Epilepsie, claustrofobie, stofallergie, rugklachten,zwaarlijvigheid) of mentale beperkingen hebben. Indien een deelnemer om diereden de kamer voor het einde van het spel zou verlaten, of ter plaatse zoubeslissen niet deel te nemen, zal er geen terugbetaling gebeuren. Indien u twijfeltover de fysieke of mentale gesteldheid van één van de deelnemers kan u ESCAPEROOM ANTWERP altijd op voorhand contacteren om dit te bespreken.Indien een verantwoordelijke van ESCAPEROOM ANTWERP zelf zou twijfelenaan de fysieke of mentale gesteldheid van één van de deelnemers dan kan dezesteeds deelname aan het spel ontzegd worden of uit het spel gehaald worden.
3.5 Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden. In de escaperoom mag niet gerooktworden.
3.6 Om de veiligheid van de deelnemers te garanderen, en om eventueel instructies tegeven tijdens het spel, is de escaperoom uitgerust met microfoons en camera’s. Uwordt ten allen tijde gezien en gehoord. Beeld- en geluidsopnames wordenbehandeld conform de GDPR regels.
3.7 Tijdens het spel worden een laser en stroboscoop gebruikt. Vermijd ten allen tijdeom rechtstreeks in de laser en/of de gereflecteerde laserbundel en/of stroboscoopte kijken. Het is ten strengste verboden om de gereflecteerde laserbundel naar deogen van medespelers te richten. Om een goede werking te garanderen mag geenlichtbron (waaronder GSM of zaklamp) meegenomen worden.
3.8 Deelname gebeurt op eigen risico en de deelnemers aanvaarden de inherenterisico’s verbonden aan het spel. ESCAPEROOM ANTWERP kan op geen enkelemanier aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voordaden, acties en spelbeslissingen van deelnemers tijdens of buiten het effectievespel. Deelnemers worden ook geacht zich naar kleding aan te passen aan eenfysiek inspannende activiteit. Deelname is pas mogelijk nadat voorafgaandelijkeen afstandsverklaring wordt ondertekend.
3.9 ESCAPERROOM ANTWERP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hetverlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. Deelnemers kunnen op eigenrisico gebruik maken van gratis ter beschikking gestelde lockers.
3.10 De aansprakelijkheid van ESCAPEROOM ANTWERP is alleszins beperkttot de bedragen die door haar verzekeraar uitgekeerd worden. Deverzekeringspolis en de daarin voorziene dekking zijn via de website teraadplegen

4. Enkele praktische afspraken:

4.1 Deelnemers worden verwacht tijdig aanwezig te zijn, en minstens 15 minutenvoor het aanvangsuur. De gereserveerde tijd is immers de starttijd van het spel.
4.2 Eigen eten en drinken is niet toegestaan. Ter plaatse kan men gekoeldefrisdranken en versnaperingen aankopen. Er kan enkel contant betaald worden.
4.3 Elke deelnemer verbindt zich ertoe zich redelijk te gedragen. Voorwerpen dieduidelijk geen deel uitmaken van het spel, mogen niet aangeraakt worden.Toegebrachte schade zal steeds moeten vergoed worden, met een minimum van €50,00.
4.4 Deelname aan de escaperoom is altijd op eigen risico. Deelnemers zullen deregels van ESCAPEROOM ANTWERP en de instructies van haarverantwoordelijke opvolgen. Bij twijfel kan steeds de verantwoordelijkegecontacteerd worden.
4.5 Deelnemers mogen geen geluids- of beeldopnames (foto’s en filmpjes) maken.Het is in die optiek verboden om een GSM-toestel of camera mee binnen tenemen.

5. Annulering/verplaatsing:

5.1 Annulatie door de klant is niet mogelijk. De deelnameprijs wordt nietterugbetaald. Dit zal evenmin het geval zijn voor klanten die niet of te laat komenopdagen.
5.2 In geval van ziekte is annulatie door de klant niet mogelijk. De klant zal zonder dezieke aanwezig zijn of een vervangende speler verzorgen.
5.3 Verplaatsen is mogelijk tot 7 dagen voor de geplande deelname. Tot die tijd kaner via mail gevraagd worden om de reservatie te verplaatsen, dit in functie van debeschikbaarheid. Verplaatsen binnen een periode van 7 dagen valt onder deannulatievoorwaarden.
5.4 Annulatie door ESCAPEROOM ANTWERP is altijd mogelijk tot 24 uur vooraanvang van de reservatie. In dat geval zal de deelnameprijs integraal worden terugbetaald.

6.Slotbepalingen:

Alle geschillen m.b.t. de overeenkomsten afgesloten met ESCAPEROOMANTWERP behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken die voor dezetel van de ESCAPEROOM ANTWERP bevoegd zijn en zijn onderworpen aan het Belgische recht.